Ref. generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 10. oktober 2021 på Sankt Helene Centret

Generalforsamling 2021 i Vejby-Tibirke Selskabet


  1. 10.10.2021 kl. 10.00 på Helenecentret, Tisvildeleje
  2. Valg af dirigent

Stig Hoffmeyer valgt som dirigent.

 

  1. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 20l9 og2020.

Formand Chr. Friis aflagde bestyrelsens beretninger, som blev taget til efterretning

af generalforsamlingen.

 

  1. Aflæggelse af regnskab for 2019 og2020.

Formand Chr. Friis fremlagde regnskaberne, som generalforsamlingen godkendte.

 

  1. Forelæggelse af budget for året 2021 og2022.

Formand Chr. Friis fremlagde budgetterne, som generalforsamlingen vedtog.

 

  1. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.

Pia Schøll Siverts oplyste, at hun og hendes mand har indsendt et forslag til bestyrelsen

 om Selskabets eventuelle deltagelse i etablering af et kunsthus i Frederiksværk.

Henvendelsen har været behandlet i bestyrelsen Det resulterede i et nej tak til deltagelse.

 

Birthe Forsell opfordrede selskabet og de tilstedeværende om at komme i gang

med at etablere et kunst-/kulturhus i Tisvilde.

 

Anne Bjørner opfordrede til at planlægge og melde sig som frivillig til kulturarrange-

menter/udstillinger.

Chr. Friis svarede at ovenstående kræver nye kræfter i bestyrelsen.

 

  1. Valg til bestyrelsen. (valget gælder for 3 år).

 

På valg er: lnge Læbo, som blev genvalgt, Jette Foss ønskede ikke at genopstille.

og Anett Viingaard blev foreslået, og da Anett gerne ville modtage valg, blev hun valgt.

 

  1. Valg af revisor.

Erland Kongsdal Pedersen ønsker ikke genvalg.

Jon Askaa blev foreslået som ny revisor. Jon Askaa valgt.

 

Valg af revisorsuppleant.

Kaj Nielsen blev valgt.

 

  1. Evt.

Svend Frandsen gjorde opmærksom på Kulturnat Tisvilde. Der vil blive sendt mail til Selskabets medlemmer med link

til app og program.

 

Formand Chr. Friis aflægger beretning.

Billedhugger Gerda Thune Andersen,
Tibirke Lunde, fortæIler om sit liv og sin kunst.
Sammen med sin mand, fhv. skovrider NiIs Kjølsen, har Gerda Thune Andersen levet mange steder i verden, hvor hun hele tiden har skabt kunstværker, der er inspireret af stederne.