Dagsorden og referat 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Søndag d. 26. iuni 2022 kl. 10 til ca. 12.


Vejby-Tibirke Selskabet afholder den årlige generalforsamling
i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby.

Dagsorden (ifølge vedtægterne):


1. Valg af dirigent.


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
(v/ formanden Chr. Friis)


3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
(v/kasserer Kjeld Pedersen )


4. Forelæggelse af budget for året 2022
(v/kasserer Kjeld Pedersen)


5. Behandling af forslag fra medlemmerne og
bestyrelsen


6. Valg til bestyrelsen (valget gælder for 3 år).
På valg er: Søren Nielsen, Siv PIum, Anni Larsen
og Birthe Odgaard


7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er revisor
Jon Askaa og revisorsuppleant Kai Nielsen
8. Evt. ...og derefter en kort pause med servering af
forfriskninger


I de sidste mange år har vi haft mange spændende og
gode foredragsholdere efter generalforsamlingen. Også
i år har bestyrelsen kontaktet en lokal, farverig personlighed,
der kan give os en fin oplevelse i forbindelse
med vores årlige møde. Da der endnu ikke foreligger et
endeligt tilsagn, må I alle spændt vente på, hvem I skal
opleve!


Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet

Referat: Vejby-Tibirke Selskabets generalforsamling 2022

d. 26. juni i Vejby Forsamlingshus


Dagsorden


1. Valg af dirigent.
Henning Walmar valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var i overensstemmelse med
vedtægterne.


2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år ( v/ formanden Chr. Friis )
Formanden aflagde beretning, og den blev taget til efterretning.


3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (v. kasserer Kjeld Pedersen ).
Kassereren gennemgik regnskabet, og generalforsamlingen tog det til efterretning.


4. Forelæggelse af budget for året 2023, ( v/ kasserer Kjeld Pedersen ).
Kassereren gennemgik budgettet, og generalforsamlingen godkendte dette.


5. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
Ingen indkomne forslag.


6. Valg til bestyrelsen. ( valget gælder for 3 år ).
På valg er: Søren Nielsen, Siv PIum, Birthe Odgaard og Anni Larsen.
Alle blev genvalgt.


7. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er revisor Jon Askaa og revisorsuppleant Kai Nielsen
Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.


8. Eventuelt
Søren Bald , der er Landliggerforbundets repræsentant i bestyrelsen, gjorde opmærksom på, at der skal arbejdes med et forslag om, at formanden fortsætter på posten, så længe som han overhovedet kan.


Ref.Svend Frandsen