Referater m.v.

Referat af generalforsamlingen den 30. juni 2019
i Vejby Forsamlingshus, 3210 Vejby


Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter.

Formanden, Christian Friis, bød de 152 fremmødte deltagere velkommen til generalforsamlingen.  En særlig velkomst lød til forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som havde indvilliget i at holde et foredrag efter generalforsamlingen.


 1. Henning Walmar blev foreslået og valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 1. Formanden aflagde en detaljeret beretning på bestyrelsens vegne. Året 2018 havde været et godt år for arrangementer. Det så knap så godt ud med økonomien. Det er dyrt med både tryk af bøger og ikke mindst porto. Bestyrelsen havde dog den opfattelse at medlemmerne havde tillid til foreningen og bl.a. årbogen var blevet rost fra mange sider, ikke mindst det flotte omslag. Nogle medlemmer havde spurgt, om der var et tema man gik ud fra, men det er ikke tilfældet, det er, hvad der skønnes relevant og af en vis kvalitet. Man havde endvidere doneret kr. 25.000 til den nyetablerede Jazzklub, som var blevet en stor succes. I lighed med tidligere tider, har man igen fået jazzen tilbage til Tisvilde ligesom i ”gamle” dage, hvor man både kunne høre Svend Asmussen og Bent Fabricius´s dejlige musik.

       Medlemstallet er faldet, men vi er stadig ca. 900 medlemmer. For år tilbage havde vi ofte  

      udstillinger på Haarlandsgården af selskabets malerisamling, som sikkert tiltrak en del

      medlemmer, men disse udstillinger har vi ikke mere.

      Man havde besluttet i bestyrelsen at ”udvide” grænseområder, som Tågerup, Sandet m.v., 

      som ligger tæt på postnumrene 3210 og 3220 også vil kunne indgå i vores egns særpræg.

      Formanden takkede bestyrelsen for godt arbejde, men ville nu gerne have yngre folk til at 

     deltage i bestyrelsesarbejdet, da gennemsnitsalderen var steget.

     Formandens beretning blev godkendt med applaus.

 

 

 1. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Kjeld Pedersen. Han måtte konstatere, indtægterne havde været faldende og udgifterne var steget, trykning af bøger er ikke billig og portoen er steget gevaldigt. Foreningen havde mistet 50 medlemmer, og værdipapirerne gav heller ikke det samme afkast som tidligere.

 

 1. Budgettet for 2019 blev fremlagt af kasserer Kjeld Pedersen.
  Både regnskab og budget blev godkendt med applaus.

 

 1. Ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelsen.

 

 1. På valg til bestyrelsen var formand Christian Friis, kasserer Kjeld Pedersen og sekretær Svend Frandsen. Alle 3 var villige til genvalg for en 3-årig periode og blev valgt med stor applaus.

 2. Revisor Bent Jørgensen havde ikke ønsket at forsætte som selskabets revisor, som ny revisor blev Erland Kongsdal Pedersen valgt og Jon Askaa blev revisorsuppleant.

 3. Under evt. spurgte Anne Bjørner, om der var flere bøger ”Fra kirkerne i Vejby og Tibirke”, men formanden måtte meddele, at det ikke var tilfældet, og at det var meget dyrt at få den genoptrykt.
  Der var et forslag om, hvordan man kunne få flere medlemmer til foreningen, ved f.eks. at være mere synlig ved loppemarkederne på Birkepladsen. Dette var afprøvet tidligere og havde ikke generet flere tilmeldinger. Vi har en bod på årets Kildemarked, som giver en pæn indtjening ved salg af bøger og plakater, samt indmeldelse af nye medlemmer.
  Efterfølgende var der flere medlemmer, der meget gerne ville bidrage med reducering af udgiften til portoen på udsendelser og tilbød deres assistance som ”postbud” af diverse udsendelser i forskellige nærområder.

     Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

     Tisvilde den 1. juli 2019

 

     Chr. Friis                                                                               Henning Walmar
     Formand                                                                              Dirigent