Referater m.v.

Referat af ordinær generalforsamling i Vejby – Tibirke Selskabet (VTS)

søndag den 18. juni 2017:

 

 

 

 

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:

 

1.

Som dirigent valgtes Jens Greve, der konstaterede, at generalforsamlingen var lov-ligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til selskabets vedtægter.

 

Dirigenten konstaterede tillige, at 108 medlemmer var mødt til generalforsamlingen.

 

2.

Formand Christian Friis aflagde bestyrelsens beretning, der godkendtes med akkla-mation.

 

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til formanden eller bestyrelsen.

 

3 og 4.

Kasserer Kjeld Pedersen gennemgik den omdelte resultatopgørelse for perioden 1/1 – 31/12 2016, og budgetforslag for 2017.

 

Såvel resultatopgørelsen og budget blev godkendt uden bemærkninger eller spørgsmål, og kontingent for 2017 vedtoges uændret i forhold til eksisterende kon-tingent.

 

5.

Medlemmet Ole Widriksen har fremsat følgende forslag; at TVS tilbagekalder ud-nævnelsen af Christian Bek som æresmedlem. Christian Bek var medstifter af VTS og arbejdede som forstander for skolehjemmet Godhavn i perioden 1950-1975.

 

Ole Widriksen motiverede og forklarede sit forslag. Baggrunden er de meget bela-stende oplysninger, der de senere år er fremkommet fra personer, der som drenge blev placeret på Godhavn, hvilket har givet anledning til betydelig kritik af Christian Beks administration.

 

Administrationen har tillige givet anledning til retssager, bogudgivelser og en film.

Ole Widriksen konkluderede, at Christian Beks æresmedlemskab med de nu kendte oplysninger om hans virke på Godhavn miskrediterede selskabet.

 

Overfor Widriksens forslag har bestyrelsen fremsat forslag om, at kun nulevende medlemmer optrykkes i årbog som æresmedlemmer, således at alle æresmedlem-mer, der er afgået ved døden slettes.

 

Der udspandt sig herefter blandt medlemmerne og bestyrelsen en heftig debat ved-rørende de fremsatte forslag, og også proceduren for generalforsamlingens stilling-tagen til disse.

Dirigenten konkluderede debatten, og besluttede herefter at han ville stille det mest vidtgående forslag først til afstemning, hvilket var bestyrelsens forslag om sletning af alle nu afdøde æresmedlemmer.

 

For bestyrelsens forslag stemte alene 24 medlemmer, hvorfor dette forslag faldt med overvældende majoritet.

 

Herefter stemtes om Ole Widriksens forslag om alene at udslette Christian Bek som æresmedlem.

 

For dette forslag stemte 51 medlemmer for og 16 imod. Resten undlod at stemme.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at Ole Widriksens forslag er tiltrådt af generalfor-samlingen, og at Christian Bek herefter slettes som æresmedlem.

 

6.

På valg var Inge Læbo, Jette Foss og Anni Rosenstand, der alle var villige til genvalg for en 3 års periode.

 

Der fremkom ikke andre forslag, hvorfor disse genvalgtes til bestyrelsen.

 

7.

Der var genvalg af Bent Jørgensen som revisor og Kjeld Jepsen som revisorsupple-ant. Begge havde erklæret sig villige til genvalg.

 

8.

Under evt. bad et medlem bestyrelsen overveje at udnævne nu afdøde tidligere kommunaldirektør i Helsinge Kommune, K. Lund Aagaard som æresmedlem.

 

Der blev omtalt en udstilling af kunstneren Carl Jensen i sognegården i Ramløse, og endelig omtaltes en tur arrangeret af VTS og lokalrådet i Vejby til Viborg til fejring af maleren Lundbyes 200 års fødselsdag.

 

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

Helsinge, den 30. juni 2017

 

 

Søren Nielsen

 

 

 

Dirigent Jens Greve