Referater m.v.

Referat af generalforsamlingen d. 17. juni kl. 10.00 2018 på Sankt Helenecentret, 3220 Tisvildeleje


Formanden, Chr. Friis, bød de 173 deltagere velkommen til generalforsamlingen. Skuespiller og forfatteren Malene Schwartz og journalist Cathrine Errboe fik en særlig velkomst, idet de efter generalforsamlingen vil fortælle om bogen ” Malene Schwartz – Mit Tisvilde ”, som de udgav i sensommeren 2017. Begge er medlemmer af foreningen.


1.Henning Walmar blev foreslået og valgt til dirigent.


2.Formanden aflagde en detaljeret beretning på bestyrelsens vegne. Året 2017 havde været et me-get aktivt år, hvor adskillige nye initiativer var fremkommet og de gamle bibeholdt.


Nye initiativer var f.eks. Udgivelse og salg af bogen ” Fra kirkerne i Vejby og Tibirke ” af Jens Anker Jørgensen.


Samarbejde og salg af bogen ” Malene Schwartz – Mit Tisvilde ”.


Et arrangement i Vejby med Vejby Lokalråd som samarbejdspartner omkring 200-årsdagen for maleren P. C. Skovgaards fødsel. Der  deltog 125 medlemmer og borgere i arrangementet.


Senere blev der arrangeret en bustur til Viborg, hvor deltagerne fik en rundvisning i Skovgaardmuseet og et besøg i Viborg Domkirke med Joakim Skovgaards kunstværker. Selskabet, Vejby Lokalråd og Vejby Menighedsråd var sammen om ture. Der deltog 50 mennesker.


Selskabet havde også haft overskud til at stå for en sommerfest for medlemmerne på Helene-centret, hvor entertaineren og sangeren Thomas Buttenschøn var hyret. Der deltog 150 mennesker i festen.

Selskabet havde sponsoreret 3.000 kr til genetablering af saunaen til vinterbaderne, da den gamle sauna brændte.


Beretningen blev modtaget og godkendt med applaus.


3.Regnskabet blev fremlagt af kassereren Kjeld Pedersen og efterfølgende godkendt. Et spørgsmål fra salen drejede sig om, hvordan man havde værdisat Selskabets kunstbeholdning. Formanden svarede, at man for ca. 12 år siden havde taget alle kunstværkerne frem fra depotet og sammen med bl.a. Finn Dam Rasmussen, Galleri Classic, havde man vurderet samtlige værkers værdi.


Efterfølgende er det formanden, der har vurderet, hvad de nyanskaffede værker var værd… dog har man undladt at værdisætte de sidste 24 kunstværker, som man har modtaget som kunstgaver i 2016 og 2017. Årsagen er den, at bestyrelsen vil sikre, at kunstbeholdningen er oppe på en værdi af de 800.000, som værkerne var vurderet til i 2015.


4.Budgettet for 2018 blev fremlagt af kasserer Kjeld Petersen.

Godkendt.


5. Ingen forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen


6. Genvalgt til bestyrelsen i en treårig periode blev: Søren Nielsen, Siv Plum og Birthe Odgaard.

Anni Rosenstand, der havde været med i bestyrelsen i 12 år og stillet sin fine gård, Haarlandsgården, til rådighed for Selskabets kunstudstillinger i mange år, havde valgt at udtræde af bestyrelsen. Anni blev takket for sin indsats og fik stort bifald fra forsamlingen.


Anni Larsen, Tisvilde, blev efterfølgende indvalgt til bestyrelsen for 3 år.


7.Genvalg af revisor Bent Jørgensen og revisorsuppleant Keld Jepsen


8.Evt. Invitation fra Lise Warburg i anledning af de tre kunstnere ( Julius Paulsen, Carl Jensen, William   

Scharff ) slog sig ned i Tibirke Lunde. Her indledte de modernismen i Danmark. Fejringen finder sted: Lørdag d. 21. august 2018 fra kl. 14,oo – 17.00 på Tisvilde Lundevej 21 A, 3220 Tisvildeleje.


NB. Ingen parkering på adressen..benyt i stedet for parkeringen ved Kastanje Alléen i Tisvilde.


Ref:

Birthe Odgaard / Chr. Friis


Generalforsamlingen 2018 som pdf


 


Referat af ordinær generalforsamling i Vejby – Tibirke Selskabet (VTS)

søndag den 18. juni 2017:

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:


1.

Som dirigent valgtes Jens Greve, der konstaterede, at generalforsamlingen var lov-ligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til selskabets vedtægter.


Dirigenten konstaterede tillige, at 108 medlemmer var mødt til generalforsamlingen.


2.

Formand Christian Friis aflagde bestyrelsens beretning, der godkendtes med akkla-mation.


Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til formanden eller bestyrelsen.


3 og 4.

Kasserer Kjeld Pedersen gennemgik den omdelte resultatopgørelse for perioden 1/1 – 31/12 2016, og budgetforslag for 2017.


Såvel resultatopgørelsen og budget blev godkendt uden bemærkninger eller spørgsmål, og kontingent for 2017 vedtoges uændret i forhold til eksisterende kon-tingent.


5.

Medlemmet Ole Widriksen har fremsat følgende forslag; at TVS tilbagekalder ud-nævnelsen af Christian Bek som æresmedlem. Christian Bek var medstifter af VTS og arbejdede som forstander for skolehjemmet Godhavn i perioden 1950-1975.


Ole Widriksen motiverede og forklarede sit forslag. Baggrunden er de meget bela-stende oplysninger, der de senere år er fremkommet fra personer, der som drenge blev placeret på Godhavn, hvilket har givet anledning til betydelig kritik af Christian Beks administration.


Administrationen har tillige givet anledning til retssager, bogudgivelser og en film.

Ole Widriksen konkluderede, at Christian Beks æresmedlemskab med de nu kendte oplysninger om hans virke på Godhavn miskrediterede selskabet.


Overfor Widriksens forslag har bestyrelsen fremsat forslag om, at kun nulevende  medlemmer optrykkes i årbog som æresmedlemmer, således at alle æresmedlem-mer, der er afgået ved døden slettes.


Der udspandt sig herefter blandt medlemmerne og bestyrelsen en heftig debat ved-rørende de fremsatte forslag, og også proceduren for generalforsamlingens stilling-tagen til disse.

Dirigenten konkluderede debatten, og besluttede herefter at han ville stille det mest vidtgående forslag først til afstemning, hvilket var bestyrelsens forslag om sletning af alle nu afdøde æresmedlemmer.


For bestyrelsens forslag stemte alene 24 medlemmer, hvorfor dette forslag faldt med overvældende majoritet.


Herefter stemtes om Ole Widriksens forslag om alene at udslette Christian Bek som æresmedlem.


For dette forslag stemte 51 medlemmer for og 16 imod. Resten undlod at stemme.


Dirigenten konstaterede herefter, at Ole Widriksens forslag er tiltrådt af generalfor-samlingen, og at Christian Bek herefter slettes som æresmedlem.


6.

På valg var Inge Læbo, Jette Foss og Anni Rosenstand, der alle var villige til genvalg for en 3 års periode.


Der fremkom ikke andre forslag, hvorfor disse genvalgtes til bestyrelsen.


7.

Der var genvalg af Bent Jørgensen som revisor og Kjeld Jepsen som revisorsupple-ant. Begge havde erklæret sig villige til genvalg.


8.

Under evt. bad et medlem bestyrelsen overveje at udnævne nu afdøde tidligere kommunaldirektør i Helsinge Kommune, K. Lund Aagaard som æresmedlem.


Der blev omtalt en udstilling af kunstneren Carl Jensen i sognegården i Ramløse, og endelig omtaltes en tur arrangeret af VTS og lokalrådet i Vejby til Viborg til fejring af maleren Lundbyes 200 års fødselsdag.Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Helsinge, den 30. juni 2017Søren Nielsen
Dirigent Jens Greve